Sep 12

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิก ASEAN 10 ประเทศ และ ประเทศเกาหลี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมแก่ชุมชน (Social Innovation) ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมทั้งแก้ปัญหาในชุมชนโดยการระดมสมองและการคิดร่วมกับชุมชน อีกทั้งส่งเสริมให้รู้จักหน้าที่ของเยาวชนที่พึงมีต่อสังคมและเป็นการสร้างเครือข่ายอันดีต่อมหาวิทยาลัยอื่นอีกด้วย

Sep 04

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC iSFC และ iCPC

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Web Design Contest (iWDC) International Short Film Contest (iSFC) และ International Computer Programming Contest (iCPC) Workshop I ซึ่งจัดร่วมกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Aug 29

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC iSFC และ iCPC

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) ร่วมกับ Prof. Yuichi ANADA จาก Hokkaido Information University  ณ ห้องมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Aug 18

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิคประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อหรือทำงานในระดับที่สูงขึ้น ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – ตุลาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Aug 17

การต้อนรับผู้บริหารจาก The Camarines Sur Polytechnic College ประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก The Camarines Sur Polytechnic College (CSPC) ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัย เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

On the 16th of August 2017, The Camarines Sur Polytechnic College delegates were warmly welcomed by Assoc. Prof. Dr. Natha Kuptasthien, Assistant to the President for International Relations on behalf of the university. The aimed of the visit was to formally sign the MOU between RMUTT and CSPC and discuss possible collaboration and partnership.

Aug 08

การต้อนรับผู้บริหารจาก Philippine Christian University ประเทศฟิลิปปินส์

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Atty. Perfecto Yasay, Jr., Chairman, PCU Board of Trustees และคณะผู้บริหารจาก Philippine Christian University ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งศึกษาการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560      ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

On the 7th of August 2017, Atty. Perfecto Yasay, Jr., Chairman, PCU Board of Trustees and the rest of PCU delegation were warmly welcomed by Assoc. Prof. Dr. Prasert Pinpathomrat, President and Asst. Prof. Dr. Sommai Pivsa-Art, Vice President for Academic and Research on behalf of the university. The aimed of the visit was to formally sign the MOU between RMUTT and PCU and discuss possible collaboration and partnership.

Jul 18

การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepulih Nopember ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก Institut Teknologi Sepulih Nopember ประเทศอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งศึกษาดูงานด้านต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

On the 18th of July 2017, Dr. Eng. Trika Pitana, Deputy Director for Partnership and Cooperation from Institut Teknologi Sepulih Nopember and their supporting staff, were warmly welcomed by Assoc. Prof. Dr. Natha Kuptasthien, Assistant to the President for International Relations on behalf of the university. The aimed of the said visit is to study the operation of RMUTT academic support departments and study of various operations.

Older posts «