สำนักนายกรัฐมนตรีจัดโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” หรือ “ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018” (AY-REPSE 2018) โดยจะมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเยาวชนจากประเทศภูฏานและศรีลังกาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีอายุ 18-25 ปี
2. มีความสนใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นผู้นำ
4. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการนำเสนอที่ดี
5. มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน
6. มีสุขภาพแข็งสามารถเข้าร่วมโครงการได้จนจบ มีความพร้อมในการเดินทาง

โครงการ “ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018” จะจัดขึ้นในวันที่ 11 -21 มีนาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเขียนเรียงความจำนวน 250-300 คำเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งสองหัวข้อ คือ
1.Why are you interested in AY-REPSE 2018, and after the program what is your expectation that you are able to contribute to yourself, your community, and your own country?
2.What is your interest in His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej of Thailand’s initiatives and/or the Royal Project in Thailand? Continue reading