Jan 07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project 2020

Dec 20

พิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทย-จีน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทย-จีน ระหว่าง Beijing Huatec Information Technology Co., LTD, Tianjin Agricultural University และ Yunnan University กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี, นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี, Mr. DU  KEWEI Director of China Center for International People-to-People Exchange of the Ministry of Education (CCIPE), Prof.Wang  Yanwen อธิการบดี Tianjin Agricultural University, ผู้บริหาร Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd, ผู้บริหาร คณาจารย์และ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมในพิธี

 

Dec 02

รับรองผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science and Technology

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology, NPUST) และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและสานต่อกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Nov 20

ประชาสัมพันธ์โครงการ GCDP 2020

Camp 1 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Camp 2 เดือนกรกฎาคม 2563 ณ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

เอกสารแนบประกอบการเข้าร่วมโครงการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
(มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในวันที่สมัครทุนไม่ต่ำกว่า 2.30)
3. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 RT – TEP ระดับ 2.5 คะแนนขึ้นไป
3.2 TOEIC (990) ระดับไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
3.3 Tell me more (Placement/Progress Test) ระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป
3.4 Tell me more (Achievement Test) ระดับ 280 คะแนนขึ้นไป
3.5 คะแนนทดสอบภาษาจีนตามมาตรฐานของสถาบันการสอนภาษาจีน HSK ระดับ 3
ผลคะแนนทดสอบให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร

หมายเหตุ:
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาราชการเท่านั้น

ดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ http://www.isd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=235

Nov 06

ประชาสัมพันธ์วิชาประสบการณ์ต่างประเทศ

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนวิชา 08-000-308 ประสบการณ์ต่างประเทศ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 2549 4507

 

Sep 23

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ Tianjin Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารจาก Tianjin Academy of Agricultural Scienes สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี

 

Sep 09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (iWDC) (iSFC) และ (iCPC) Workshop II ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 คณาจารย์ของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำนักศึกษาจำนวน 18 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Web Design Contest (iWDC) International Short Film Contest (iSFC) และ International Computer Programming Contest (iCPC) ระยะที่ 2 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านออกแบบเว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะคือ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ดำเนินโครงการ ณ มทร.ธัญบุรี และระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายน 2562 ดำเนินโครงการ ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น