Aug 20

การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

                       

                  

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี  ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการและสานต่อกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Jul 18

SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562

                                                       

รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562 ในหัวข้อ “Overcoming Barriers to Inclusion” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคนาดา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 • ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ ของซีมีโอ
 • ไม่เคยได้รับรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo.org และสอบถามรายละเอียดได้ที่ secretariat@seameo.org

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัคร

Jun 05

พิธีเปิด Smart Teacher Training Academy

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ H.E.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Taecher Training Academy, STTA) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมในวันนี้เป็นพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Taecher Training Academy, STTA) พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ ดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Finnish Educational System: What are the Key Success Factors?” โดย Prof. Dr. Harri Melin, Vice Rector, University of Tampere

2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “From Theory to Practice – Developing Pedagogical Competence at RMUTT” โดย Prof. Dr. Johanna Annala, Senior Lecturer, University of Tampere และ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. การแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย RMUTT Mentors ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต วิทยาลัยการแพทย์ไทย และ ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ คณะศิลปศาสตร์

และกล่าวสรุปงานในวันนี้โดย Mr. Pekka Saavalainen, Chief Executive Officer จาก Finland University

ก่อนปิดท้ายพิธีเปิด STTA ในวันนี้ด้วยการชมนิทรรศการของอาจารย์ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1 – 7

May 30

Design Thinking for Central Group

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ดร.ทนพญ.รุ่งนภา ศรานุชิต และ อ.ปาริฉัตร พยุงศรี เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking ให้กับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ นำ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในเครือเซ็นทรัลเพื่อสร้างสรรค์การบริการที่เป็นเลิศต่อไป

May 28

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT SCHOLARSHIP) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

 • ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก
 • ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัย       เฉพาะทางสายอาชีพ

  รับสมัครถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

May 23

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ : Active Learning

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปเป็นวิทยากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

โดยงานบุคลากรฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning นำโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีฯ ให้คณาจารย์ของคณะฯและเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Active Learning รวมถึงตัวอย่างวิธีการสอนและเทคนิคการสอน Active Learning ที่สามารถนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังลิ้งก์แนบท้ายนี้

https://www.rmutl.ac.th/news/7600-โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อ

May 23

การนำเสนอผลการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษบุคลากร รุ่นที่ 5

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรที่ผ่านการอบรม “โครงการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รุ่นที่ 5” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องอบรม Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“โครงการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รุ่นที่ 5” เป็นโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษภายใต้การดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Colombo Plan Staff College (CPSC) ประเทศฟิลิปปินส์ มีการอบรมเป็นสองระยะ ระยะแรกบุคลากรผู้สนใจจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมจากวิทยากรชาวฟิลิปปินส์ จำนวน 5 วัน จากนั้นมีบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 17 คน เดินทางไปอบรม ณ Colombo Plan Staff College (CPSC) ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นการนำเสนอผลการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการอบรมด้วยการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน