Mar 19

Permission working from home during COVID-19 outbreak

Mar 19

Refraining or postpone activities

Mar 19

Guidelines for any activity arrangements of student and personnel during COVID-19 outbreak

Feb 28

ขั้นตอนการยื่นเสนอร่างความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

Feb 24

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Develeopment (SEED) Project

รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา ดังนี้

 1. Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Program
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับปีการศึกษา 2020-2021 (ระยะเวลา 4-8 เดือน)
  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-12-04.aspx?lang=eng ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563
 2. Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Mid-Career Professionals Program
  สำหรับบุคลากรโครงการฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น (ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์)
  โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5-20 ปี
  2) เป็นผู้บริหาร ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนานโยบาย หรือทำงานในสถาบันการอุดมศึกษาหรือสถาบันการวิจัย โดยทำงานในตำแหน่งดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-12-10.aspx?lang=eng ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

Feb 19

รับรองผู้บริหารจากประเทศฟินแลนด์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับผู้บริหารจาก Finland University และ Tempere University ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ หัวข้อ  “21 Century Studentship”สำหรับนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Feb 06

ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564