Jun 05

พิธีเปิด Smart Teacher Training Academy

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ H.E.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Taecher Training Academy, STTA) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมในวันนี้เป็นพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Taecher Training Academy, STTA) พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ ดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Finnish Educational System: What are the Key Success Factors?” โดย Prof. Dr. Harri Melin, Vice Rector, University of Tampere

2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “From Theory to Practice – Developing Pedagogical Competence at RMUTT” โดย Prof. Dr. Johanna Annala, Senior Lecturer, University of Tampere และ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. การแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย RMUTT Mentors ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต วิทยาลัยการแพทย์ไทย และ ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ คณะศิลปศาสตร์

และกล่าวสรุปงานในวันนี้โดย Mr. Pekka Saavalainen, Chief Executive Officer จาก Finland University

ก่อนปิดท้ายพิธีเปิด STTA ในวันนี้ด้วยการชมนิทรรศการของอาจารย์ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1 – 7

May 30

Design Thinking for Central Group

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ดร.ทนพญ.รุ่งนภา ศรานุชิต และ อ.ปาริฉัตร พยุงศรี เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking ให้กับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ นำ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในเครือเซ็นทรัลเพื่อสร้างสรรค์การบริการที่เป็นเลิศต่อไป

May 28

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT SCHOLARSHIP) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

  • ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก
  • ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัย       เฉพาะทางสายอาชีพ

    รับสมัครถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

May 23

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ : Active Learning

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปเป็นวิทยากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

โดยงานบุคลากรฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning นำโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีฯ ให้คณาจารย์ของคณะฯและเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Active Learning รวมถึงตัวอย่างวิธีการสอนและเทคนิคการสอน Active Learning ที่สามารถนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังลิ้งก์แนบท้ายนี้

https://www.rmutl.ac.th/news/7600-โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อ

May 23

การนำเสนอผลการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษบุคลากร รุ่นที่ 5

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรที่ผ่านการอบรม “โครงการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รุ่นที่ 5” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องอบรม Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“โครงการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รุ่นที่ 5” เป็นโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษภายใต้การดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Colombo Plan Staff College (CPSC) ประเทศฟิลิปปินส์ มีการอบรมเป็นสองระยะ ระยะแรกบุคลากรผู้สนใจจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมจากวิทยากรชาวฟิลิปปินส์ จำนวน 5 วัน จากนั้นมีบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 17 คน เดินทางไปอบรม ณ Colombo Plan Staff College (CPSC) ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นการนำเสนอผลการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการอบรมด้วยการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

May 16

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Southwest University of Science and Technology

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การเกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr.Zhang Qiang ผู้บริหารจาก Southwest University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

May 07

การต้อนรับผู้บริหารจาก National Institute of Technology, Nagono College

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก National Institute of Technology, Nagono College ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการ และหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CDIO เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี