Nov 10

ตารางการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Nov 10

ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Nov 09

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ไพบลย์ แย้มเผื่อน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Nov 06

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Oct 31

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Oct 11

การต้อนรับผู้บริหารจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ที่เดินทางมาเข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมหารือในการทำความร่วมมือทางวิชาการในหัวข้อ “Architecture, Landscape Architecture, Facilities / Events management” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Oct 09

ภาพบรรยากาศการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย (University Pedagogy)