Oct 31

ประชาสัมพันธ์วิชาประสบการณ์ต่างประเทศ

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนวิชา 08-000-008 ประสบการณ์ต่างประเทศ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน โดยให้เลือกรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนได้โดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02 549 4507

 

Oct 16

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ 2019Winter School in NPTU-Management X Culture X New Southbound

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ccm.nptu.edu.tw/files/13-1005-90118-1.php?Lang=zh-tw

 

 

Sep 21

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2018 ร่วมกับ Hokkaido Information University

       

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร      ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Professor Dr. Yuichi ANADA จาก Hokkaido Information University ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2018 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561     ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2018 นี้ เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University ซึ่งมีความร่วมมือสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์มาโดยตลอด

Aug 20

การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

                       

                  

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี  ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการและสานต่อกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Jul 18

SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562

                                                       

รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562 ในหัวข้อ “Overcoming Barriers to Inclusion” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคนาดา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  • อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัคร)
  • ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ ของซีมีโอ
  • ไม่เคยได้รับรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo.org และสอบถามรายละเอียดได้ที่ secretariat@seameo.org

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัคร

Jun 05

พิธีเปิด Smart Teacher Training Academy

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ H.E.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Taecher Training Academy, STTA) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมในวันนี้เป็นพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Taecher Training Academy, STTA) พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ ดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Finnish Educational System: What are the Key Success Factors?” โดย Prof. Dr. Harri Melin, Vice Rector, University of Tampere

2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “From Theory to Practice – Developing Pedagogical Competence at RMUTT” โดย Prof. Dr. Johanna Annala, Senior Lecturer, University of Tampere และ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. การแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย RMUTT Mentors ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต วิทยาลัยการแพทย์ไทย และ ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ คณะศิลปศาสตร์

และกล่าวสรุปงานในวันนี้โดย Mr. Pekka Saavalainen, Chief Executive Officer จาก Finland University

ก่อนปิดท้ายพิธีเปิด STTA ในวันนี้ด้วยการชมนิทรรศการของอาจารย์ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1 – 7

May 30

Design Thinking for Central Group

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ดร.ทนพญ.รุ่งนภา ศรานุชิต และ อ.ปาริฉัตร พยุงศรี เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking ให้กับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ นำ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในเครือเซ็นทรัลเพื่อสร้างสรรค์การบริการที่เป็นเลิศต่อไป