เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี