Sep 09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (iWDC) (iSFC) และ (iCPC) Workshop II ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 คณาจารย์ของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำนักศึกษาจำนวน 18 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Web Design Contest (iWDC) International Short Film Contest (iSFC) และ International Computer Programming Contest (iCPC) ระยะที่ 2 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านออกแบบเว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะคือ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ดำเนินโครงการ ณ มทร.ธัญบุรี และระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายน 2562 ดำเนินโครงการ ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น