Oct 12

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (The International Cooperation to the World Recognition University) ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการส่งเสริมนักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ กำหนดทิศทางการพัฒนาระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับนานาชาติ และเพื่อกำหนดทิศทางการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสนองตอบการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

การเสวนาดังกล่าวประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่

  • ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
  • ทิศทาง และยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการจัดการศึกษา
  • การอภิปรายความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ