Category: Program

Dec 20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ “Space Utilization and its Communication Technology II”

Dec 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการ GCDP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการแข่งขันการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) ครั้งที่ 1/2561 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Yeungnam University ประเทศเกาหลีใต้ http://www.isd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=219

Nov 11

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project ( GCDP)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project ( GCDP) ครั้งที่1/2561 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Yeungnam University ประเทศเกาหลีใต้ นักศึกษาสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/4eo4JPPbBCvfhd3h2

Oct 16

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ 2019Winter School in NPTU-Management X Culture X New Southbound

หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ใบสมัคร  http://www.isd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=217 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ccm.nptu.edu.tw/files/13-1005-90118-1.php?Lang=zh-tw    

Sep 21

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2018 ร่วมกับ Hokkaido Information University

        ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร      ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Professor Dr. Yuichi ANADA จาก Hokkaido Information University ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2018 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561     ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2018 นี้ เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University ซึ่งมีความร่วมมือสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์มาโดยตลอด

Jul 19

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประเทศแคนาดาเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและวิจัยให้แก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน เข้าศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng  

Jul 18

SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562

                                                        รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562 ในหัวข้อ “Overcoming Barriers to Inclusion” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคนาดา คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัคร) ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ ของซีมีโอ ไม่เคยได้รับรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo.org และสอบถามรายละเอียดได้ที่ secretariat@seameo.org …

Continue reading »