Category: Program

Apr 19

การประชุม Building Information Modelling

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย นางสาวลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้าน Built Environment Sector Digitalization (Building Information Modelling) Programme ร่วมกับ Mr. Stanley Lee – Director of Programmes and Partnerships จาก Temasek Foundation International พร้อมด้วย Mr. Chia Hui Yong – Deputy General Manager, Singapore Polytechnic International และ Mr. Goh Siak Koon – General Manager, …

Continue reading »

Feb 15

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป โดยในปี 2561 สกอ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี เหมาจ่าย คนละ 60,000 บาท  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน ไม่เกิน 4 คน (ผู้สมัครหลัก 2 คน เดินทางไปเยอรมนี 1 คน เบลเยี่ยม 1 คน) ผู้สมัครสำรอง 2 คน นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand/ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาของ สกอ. ดังต่อไปนี้ 1. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2  (ไม่จำกัดสาขา) …

Continue reading »

Feb 15

ประชาสัมพันธ์โครงการ FameLab 2018

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อพวช.) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำ “โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3” เป็นโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สมัคร FameLab 2018 ผ่าน 2 ช่องทาง 1) ส่งวิดีโอออนไลน์ หรือ 2) Live Audition เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 มีนาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/famelab  

Feb 13

UMAP Application

We are pleased to announce instructions on how to apply for Programs A&B 2018-1 (Autumn 2018) to be offered by member universities of UMAP. If your students are interested in participating in one of these programs, please review the information on the website (http://umap.org/programs/a_b/ ) and advise them about the programs’ contents, length, available credits, …

Continue reading »

Feb 06

English for RMUTT Staff vol.5

  รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี เป็นโครงการที่กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาและเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของบุคลากร โดยได้รับความร่วมมือจาก Colombo Plan Staff College (CPSC) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มทร.ธัญบุรี      

Nov 10

ตารางการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Nov 10

ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี