Jul 06

RMUTT President & Vice-Chancellor, De Montfort Univ

RMUTT President & Vice-Chancellor, De Montfort Univ. MOU signing, June 23, 2011

Jul 06

คำแนะนำเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง/ต่ออายุหนังสือเดินทางราชการ

ข้อแนะนำข้อปฏิบัติ

1.  การขอออกหนังสือเดินทางราชการ (ปัจจุบันไม่มีการประทับตราต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มเดิม
ที่หมดอายุแล้ว ต้องทำใหม่ กรณีมี Visa เข้าอเมริกา อยู่ในเล่มเดิม กรมการกงสุลจะ Endorse
ให้ในเล่มที่ออกใหม่ใช้ร่วมกับเล่มเดิม) ผู้ขอให้เตรียมหลักฐานดังนี้

1.1       หนังสือนำจากมหาวิทยาลัย ถึง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

1.2       หนังสืออนุมัติตัวบุคคล (สำเนา) ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง

1.3       สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรข้าราชการ บัตรประชาชน (รับรองสำเนาให้เรียบเร้อย)

1.4       หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุ (ถ้ามี)

1.5       เงินค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท

2.  สถานที่ติดต่อ กรมการกงสุล ชั้นที่ 2  ถนนแจ้งวัฒนะ

3.   เกี่ยวกับทรงผม และการแต่งกาย แนะนำให้สวมเสื้อที่ดูสุภาพ สง่างาม สุภาพบุรุษควรผูกไทด์ เพราะจะถ่ายภาพขณะนั้นพิมพ์ลงในเล่มหนังสือเดินทาง (เฉพาะสุภาพสตรี หากทรงผมตามภาพในหนังสือเดินทาง กับตัวจริงต่างกันมาก อาจถูกสัมภาษณ์นานขึ้น ในการเข้าประเทศบางประเทศ)

4.  ใช้เวลาในการดำเนินการ 3 วันทำการ (รับเล่มได้ในวันที่ 3 นับจากวันยื่นเรื่อง)

ralph lauren polo uomo,cheap ralph lauren t shirts,christian louboutin sydney,louis vuitton uk,ralph lauren polo soldes